Левица за Охрид

Носител на листа

Виолета Аврамоска

Violeta Avramoska 1 jpg

1 ВИОЛЕТА АВРАМОСКА
2 РИСТЕ ДОЈЧИНОСКИ
3 ГЕОРГИ РИСТЕСКИ
4 ФИЛИС АЈРУШ
5 НОВИЦА РИСТЕСКИ
6 ТОНИ ИЛИЈОСКИ
7 ЈОНИДА СТОЈАНОСКИ
8 АЛЕКСАНДАР НАУМОСКИ
9 БОГЕ КАРАДАКОСКИ
10 СЛАВИЦА ЈОВАНЧЕВА
11 ТОНИ НАУМОСКИ
12 МИЛЕНА ДОЈЧИНОСКА
13 ДАНИЈЕЛ СТОЈАНОВСКИ
14 ИЛИЈА МАРИН
15 ВАЛЕНТИНА РИСТЕСКА
16 ИГОР ЈОВАНЧЕВ
17 НИКОЛА КРСТАНОВСКИ
18 ДАНИЕЛА НАУМОСКА
19 ЖАРКО РИСТЕСКИ
20 ДРАГАНА МАРИН-МАТИЈЕВИЌ
21 БИЛЈАНА МАЛЕСКА
22 ПРЕДРАГ УСОВИЌ
23 ЈАСМИНА ИЛИЈОСКА