Левица за Тетово

Носител на листа

Тодорче Јованчевски

Todorche Jovanchevski 1 jpg

1 ТОДОРЧЕ ЈОВАНЧЕВСКИ
2 НИНО СПАСОВСКИ
3 ОЛИВЕРА БОГОЈЕВСКА
4 БОЈАН БОЈОВСКИ
5 АЛЕКСАНДАР БИЛБИЛОСКИ
6 ЕМИЛИЈА ЗДРАВЕСКА
7 БОРИВОЕ ЈОВАНОСКИ
8 КОСТАДИН ТОМОСКИ
9 ЈАСМИНА СТЕФАНОСКА
10 МАРИЈА НИКОЛОСКА
11 НИКОЛА ДОМАЗЕТОВИЌ
12 ИЛИНА ТОДОРОВСКА
13 ДРАКЧЕ ТРПЕВСКИ
14 МАРИЈА ЈОВЧЕВСКА
15 ИГОР ОГНЕНОСКИ
16 НАДЕЖДА ПЕТРОВСКА
17 НИКОЛА ТОДОРОВСКИ
18 МИРОСЛАВ МАРКОСКИ
19 СЛАВИЦА ЈОВАНЧЕВСКА
20 ЛОРА МАЗНЕВСКА
21 ЃОКИЦА СТЕФАНОСКИ
22 ДИЈАНА СПАСОВСКА
23 ДАРКО ЈОВЧЕВСКИ
24 АНГЕЛ ПЕТРОВ
25 ДРАГИЦА КОСТАДИНОСКА
26 АЛЕКСАНДАР ТОДЕВСКИ
27 ЖАНЕТА ЗДРАВЕСКА
28 ГОРАН ДИМИТРИЕВСКИ
29 МИРОСЛАВ ТОФИЛОВСКИ
30 МАРА ТОФИЛОВСКА
31 ЖИВКО ГЛИГОРИЕСКИ