Левица за Валандово

Носител на листа

Наталија Крстева

valandovo

1 НАТАЛИЈА КРСТЕВА
2 ЈОВЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ
3 КРИСТИЈАН ГАРЕВСКИ
4 ДАНИЕЛА КРСТЕВА
5 ГОРАНЧО КОЦЕВ
6 НАТАША ЗАЈКОВА
7 ЗВОНКО КРСТЕВ
8 РОБЕРТ ТАНЧЕВ
9 АНГЕЛИНА ЃОРЃИЕВСКА
10 СПАСЕ КРСТЕВ
11 БЕТИ КАЛАЈЏИЕВА
12 НЕХАТ РАЈИМОВИЌ
13 ТРАЈЧО ЗАФИРОВ
14 СОЊА ВАНГЕЛОВА
15 АЛЕКСАНДАР КАЛАЈЏИЕВ