Писмо до СИРИЗА

levica-zname

Loading

Тагови:

Донирај онлајн

Почитувани другари од Сириза,

Веќе длабоко сме навлезени во третата деценија од таканаречениот „спор околу името ‘Македонија‘“ помеѓу двете соседни држави Република Грција и Република Македонија. Особено последните месеци се забележува раздвижување на процесот на разговори воден под покровителството на ОН, но зачестуваат и директните средби помеѓу владините претставници од двете земји. Како што стана веќе очигледно, таквото раздвижување се должи пред сè на планот Република Македонија оваа година да стане триесеттата членка на милитаристичката организација НАТО, нешто што ние како левичарска партија го одбиваме и против кое активно се бориме.

Кога вашата партија, пред неколку години, ја презеде власта, ние тоа го поздравивме, верувајќи дека конечно дојде на власт партија која ќе работи во интерес на обичниот народ. Исто така, верувавме дека ќе започнат сериозни напори за борба против национализмот во двете земји, кои ќе вклучат, меѓу другото, и решавање на т.н. спор околу името со почитување на принципот на самоопределување и самоиндентификација на народите, што е важен принцип и за левичарите.

Денес, на почетокот на 2018 година, гледаме дека Владата која што ја предводите не е подготвена да ги почитува принципите на самоопределување и самоидентификација и дека активно работи на вклучувањето на Република Македонија во НАТО. Брзоплетиот начин да се „реши“ спорот околу името, без претходна борба против национализмот во двете земји, ќе има исклучително погубни последици за двете наши земји, бидејќи ќе предизвика огромна фрустрација кај граѓаните на двете земји и раѓање на нов агресивен национализам.

Тоа ли е резултатот што е прифатлив за вашата партија и за што ќе преземете одговорност? Дали сакате и идните генерации во нашите две држави да бидат злоупотребувани едни против други од страна на националистите во двете земји?

Во духот на другарството и солидарноста, отворено ве повикуваме:
1) да се воздржите од играњето активна улога во процесот на вклучување на Република Македонија во НАТО;
2) да се борите за решавање на спорот околу името што ќе го намали, а не зголеми национализмот во двете земји и што ќе ги почитува темелните левичарски принципи на самоопределување и самоидентификација на народите.

Со другарски поздрави,
Левица


To the Esteemed Comrades of Syriza,

We are well into the third decade of the so-called “Macedonia name dispute” between Republic of Macedonia and Republic of Greece. The issue has been approached with a new vigor over the past few months with new talks happening both under the patronage of the UN, but also with direct meetings of high government officials from both countries. It has become obvious that this renewed vigor is part of the plan Republic of Macedonia to become the 30th member of the militarist organization NATO, a plan which we as left-wing party are opposing and are actively fighting against.

When your party came to power few years ago, we greeted that, believing that finally a party that will work in the interest of common people has come to power. Also, we believed that serious efforts to fight nationalism in both countries will start, that will include solution of the so-called name dispute, respecting the principles of self-determination and self-identification, important for leftists too.

Now, at the beginning of 2018 we see that the government which you lead is not prepared to respect the principles of self-determination and self-identification and is actively working to include Republic of Macedonia in NATO. The hasty way to “solve” the name dispute, without prior struggle against nationalism in both countries, will have exceptionally dire consequences for both our countries because it will cause massive frustration among the citizens of both countries and will give birth to a new wave of aggressive nationalism.

Is that the result that your party find acceptable and would take responsibility for? Do you want people of both countries and the future generations to continue to be manipulated by the nationalists on both sides and pitted against each other?

In the spirit of comradeship and solidarity we openly call you:

1) to restrain from playing a part in the process of including Republic of Macedonia in NATO;

2) to struggle for solution of the name dispute which will reduce and not increase nationalism in both of our countries and which will respect the basic left-wing principles of self-determination and self-identification.

Comradely,
Levica

ccb8539c ff4a 4cba 97c2 b083c36ea1a4

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ