Сектор политички систем

Kristijan Dimkov Polticiki Sistem

Координатор

Кристијан Димков

Електронска пошта

Заменик координатор

Контакт телефон

075/359-396

Поле на интереси

 • државни симболи и инсигнии (грб, знаме и химна)
 • непосредна / директна демократија (плебисцити, референдуми, народно вето, граѓански иницијативи, петиции, собири на граѓани, пленуми и сл.)
 • посредна / парламентарна демократија (централни државни органи: Собрание, Влада на РМ и Претседател на Републиката)
 • поделба на власта и парламентарна контрола (надзорни расправи, јавни сослушувања и анкетни комисии)
 • државна управа (министерства, органи и управни организации)
 • подрачни единици
 • државни второстепени комисии
 • национални координативни тела (НКТ)
 • меѓуресорска соработка (консултативни и советодавни групи)
 • управни договори (пренос на јавни овластувања)
 • јавен интерес
 • нестопански дејности (национални и локални установи)
 • јавни претпријатија (избори и именување / разрешување управни органи во ЈП/УО и НО)
 • јавни функционери (плати, бенефиции и имунитети на избрани и именувани лица: пратеници, министри, советници, одборници, комисионери, секретари, директори)
 • избори и изборен систем
 • политички движења, партии и лоби групи
 • партиски истражувачко-аналитички центри
 • неформални активистички иницијативи и групи граѓани
 • независни листи и кандидати
 • цивилно / граѓанско општество / НВО (т.н. невладин сектор)
 • здруженија на граѓани, асоцијации, непрофитни организации, „тинк-тенкови“
 • фондации (домашни и странски)
 • верски заедници и религиозни групи
 • малцински прашања и етнички групи („односи меѓу заедниците“)
 • интеграција на Роми
 • употреба на јазиците на малцинствата
 • празници на Републиката
 • антидискриминација и еднакви можности на мажите и жените
 • човекови права (граѓански и политички)
 • заштита на приватноста
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
 • јавни собири и право на протест (митинзи, маршеви, поворки, перформанси, демонстрации)
 • пасивен отпор (бојкот, неучество, сквотирање, граѓанска непослушност)