Здравствен сектор

Krume Bogevski scaled

Координатор

Круме Богевски

Електронска пошта

Заменик координатор

Георги Ристески

Контакт телефон

078/50 22 99

Поле на интереси

  • здравствено осигурување (задолжително и доброволно)
  • здравствени книшки и легитимации („сини картони“)
  • здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна)
  • заштита од заразни болести
  • здравствени кризи (епидемии, пандемии, јонизирачко зрачење и сл.)
  • брза помош
  • домашна посета и лекување
  • телемедицински сервиси
  • јавно здравје (амбуланти, здравствени домови, болници, клинички центри)
  • ментално здравје (санаториуми и специјални душевни болници)
  • сексуално и репродуктивно здравје (контрацепција, менструална хигиена, скрининг, абортус, гинекологија)
  • вештачко оплодување (in vitro)
  • едукација на младата популација за заштита од сексуално преносливи болести (ХИВ / СИДА и др.)
  • акредитација на здравствени установи (ЈЗУ и ПЗУ)
  • хигиенски заводи (санитарни ДДД процеси: дезинфекција, дезинсекција и дератизација)
  • патронажна служба
  • хосписи и центри за палијативна нега
  • центри за извонредност (хируршки болести)
  • ПЕТ центри (позитроно-емисиона томографија)
  • монтажни болници
  • школски диспанзери
  • Лекарска комора
  • санитарна и здравствена инспекција
  • заштита од пушење
  • превенција и рано откривање неизлечиви болести (скрининг програми)
  • превенција од болести на зависност (алкохолизам и наркоманија)
  • превенција на кардиоваскуларни болести
  • превенција на автоимуни болести
  • професионални заболувања
  • евиденции во областа на здравството
  • Мој термин (прегледи, дијагнози, рецепти)
  • клинички испитувања
  • матични лекари
  • доктори-специјалисти и супспецијалисти
  • медицински персонал (медицински сестри, болничари и сл.)
  • медицински факултети (медицински студии и континуирано стручно усовршување)
  • признавање професионални медицински квалификации
  • медицинска етика, биоетика и деонтологија
  • медицинска апаратура и технологија (компјутерски машини за дијагностика)
  • биохемиски лаборатории
  • имунизација на населението (вакцини)
  • вакцинални пунктови
  • права на пациенти и нивни здруженија
  • болни лица и лица во терминална состојба (лица со хронични болести; лица со ретки болести; лица со неизлечиви болести; лица со малигни заболувања и сл.)
  • еутаназија
  • бенефиции на крводарители и донори
  • медицина базирана на докази (ургентна / итна, интензивна, семејна, школска, адолесцентна, трудова, спортска, трансфузиона, судска, нуклеарна, генетска, крио-презервативна медицина итн.)
  • алтернативна / комплементарна / народна медицина (билни аптеки)
  • природни лекувалишта
  • рехабилитација и продолжено болничко лекување
  • терапија (физиотерапија, радиотерапија, хемотерапија и сл.)
  • трансплантација (донирање органи и пресадување делови од човечко тело)
  • снабдување со крв
  • ексхумација на умрени
  • орално здравје и секундарна стоматологија (протетика, орална хирургија и ортодонција)
  • медицинска опрема (санитетски материјали, протези, ортопедски помагала)
  • фармација (лекови, медикаменти, реагенси, суплементи, опијати, препарати, отрови, дроги, психотропни супстанци, прекурзори)
  • позитивна листа на лекови
  • хемикалии
  • козметички производи
  • аптеки и веледрогерии
  • канабис индустрија (медицинска и рекреативна употреба)
  • афион индустрија (производство на опиум и морфиум)