Здравствен сектор

Поле на интереси

 • здравствено осигурување (задолжително и доброволно)
 • здравствени книшки и легитимации („сини картони“)
 • здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна)
 • заштита од заразни болести
 • здравствени кризи (епидемии, пандемии, јонизирачко зрачење и сл.)
 • брза помош
 • домашна посета и лекување
 • телемедицински сервиси
 • јавно здравје (амбуланти, здравствени домови, болници, клинички центри)
 • ментално здравје (санаториуми и специјални душевни болници)
 • сексуално и репродуктивно здравје (контрацепција, менструална хигиена, скрининг, абортус, гинекологија)
 • вештачко оплодување (in vitro)
 • едукација на младата популација за заштита од сексуално преносливи болести (ХИВ / СИДА и др.)
 • акредитација на здравствени установи (ЈЗУ и ПЗУ)
 • хигиенски заводи (санитарни ДДД процеси: дезинфекција, дезинсекција и дератизација)
 • патронажна служба
 • хосписи и центри за палијативна нега
 • центри за извонредност (хируршки болести)
 • ПЕТ центри (позитроно-емисиона томографија)
 • монтажни болници
 • школски диспанзери
 • Лекарска комора
 • санитарна и здравствена инспекција
 • заштита од пушење
 • превенција и рано откривање неизлечиви болести (скрининг програми)
 • превенција од болести на зависност (алкохолизам и наркоманија)
 • превенција на кардиоваскуларни болести
 • превенција на автоимуни болести
 • професионални заболувања
 • евиденции во областа на здравството
 • Мој термин (прегледи, дијагнози, рецепти)
 • клинички испитувања
 • матични лекари
 • доктори-специјалисти и супспецијалисти
 • медицински персонал (медицински сестри, болничари и сл.)
 • медицински факултети (медицински студии и континуирано стручно усовршување)
 • признавање професионални медицински квалификации
 • медицинска етика, биоетика и деонтологија
 • медицинска апаратура и технологија (компјутерски машини за дијагностика)
 • биохемиски лаборатории
 • имунизација на населението (вакцини)
 • вакцинални пунктови
 • права на пациенти и нивни здруженија
 • болни лица и лица во терминална состојба (лица со хронични болести; лица со ретки болести; лица со неизлечиви болести; лица со малигни заболувања и сл.)
 • еутаназија
 • бенефиции на крводарители и донори
 • медицина базирана на докази (ургентна / итна, интензивна, семејна, школска, адолесцентна, трудова, спортска, трансфузиона, судска, нуклеарна, генетска, крио-презервативна медицина итн.)
 • алтернативна / комплементарна / народна медицина (билни аптеки)
 • природни лекувалишта
 • рехабилитација и продолжено болничко лекување
 • терапија (физиотерапија, радиотерапија, хемотерапија и сл.)
 • трансплантација (донирање органи и пресадување делови од човечко тело)
 • снабдување со крв
 • ексхумација на умрени
 • орално здравје и секундарна стоматологија (протетика, орална хирургија и ортодонција)
 • медицинска опрема (санитетски материјали, протези, ортопедски помагала)
 • фармација (лекови, медикаменти, реагенси, суплементи, опијати, препарати, отрови, дроги, психотропни супстанци, прекурзори)
 • позитивна листа на лекови
 • хемикалии
 • козметички производи
 • аптеки и веледрогерии
 • канабис индустрија (медицинска и рекреативна употреба)
 • афион индустрија (производство на опиум и морфиум)