Граѓаните да не подлегнуваат на националистичката реторика од страна на неодговорните политичари | Qytetarët të mos bien në retorikën nacionaliste nga politikanët e papërgjegjshëm

unnamed

Loading

Тагови:

Донирај онлајн

Борбата против национализмот е суштинска вредност и заложба на Левица. Затоа, не можеме да останеме неми на говорите на политичарите кои се полни со национализам и запалива реторика. Ваквите говори ја одразуваат нивната намера да ги игнорираат суштинските проблеми на обичниот човек и да создадат привид дека се големите патриоти и заштитници на нацијата, за која се колнат дека ја застапуваат. За жал, ваквата реторика долго време им носи политички поени на политичарите, кои со создавањето на националистички магли го одржуваат трендот на осиромашување на мнозинството и ненормалното богатење на малкумина граѓани.

Предупредуваме: националистичката и запалива реторика најчесто добива на интензитет како наближува терминот за избори. Па така, пред изборите кои следат во земјите од нашето опкружување, веројатно ќе има зачестени појави на употреба на националистички говори, а тоа ќе се одрази и во нашето општество. Повикуваме на трезвеност и разумност кај граѓаните од различна етничка припадност и да не подлегнуваат на ваквите провидни провокации и замајувања од страна на неодговорните политичари!

Крајно време е да ги испратиме во историјата политичарите кои единствено се одржуваат на политичката сцена ширејќи омраза, исклучивост и сегрегација врз основа на националната припадност.  Да создаваме мостови за соработка, заемно почитување и обединување на огромните мнозинства обесправени и осиромашени граѓани за да се избориме против манипулациите од страна на политичките и економските елити, на Балканот и пошироко!

Додека се мразиме, ни ги празнат џебовите!

Народот обединет никогаш нема да биде поразен!

unnamed

Lufta kundër nacionalizmit është një vlerë thelbësore dhe angazhim i së Majtës. Prandaj, ne nuk mund të heshtim në fjalimet e politikanëve të cilët janë plot me nacionalizëm dhe retorikë nxitëse. Këto fjalime pasqyrojnë qëllimet e tyre për të injoruar problemet themelore të njeriut të përbashkëta dhe për të krijuar iluzionin se patriotët e mëdhenj janë mbrojtësit e kombit, të cilën ata betohen se e përfaqësojnë. Për fat të keq, retorika të tilla kohë të gjatë I sjell pikë politike politikanëve, të cilit me krijimin i mjegullva nacionaliste ruajn trendin e varfërimit të shumicës dhe pasurimin jonormal të disa qytetarëve.

Tërheqim vërejtjen: Retorika nacionaliste dhe nxitëse shpesh fiton vrull si afrohet termini I zgjedhjeve. Pra, para zgjedhjeve që afrohen në vendet fqinje, me siguri do të shfaqet  përdorimi i shpeshtë të fjalimeve nacionaliste, dhe kjo do të reflektohet në shoqërinë tonë. Ne bëjmë thirrje për seriozitet dhe mendje të shëndoshë në mesin e qytetarëve të grupeve të ndryshme etnike që të mos bien në provokime të tilla nga politikanë të papërgjegjshëm!

Është koha për ti dërguar në histori politikanët të cilët mbahen në skenën politike vetëm me përhapjen e urrejtjes, përjashtimit dhe ndarjen në bazë të kombësisë. Duhet të krijojmë ura për bashkëpunimim, respektim dhe për të bashkuar shumicën e qytetarëve të shtypyr dhe të varfëruar që të luftojnë kundër manipulimit nga elitat politike dhe ekonomike në Ballkan dhe më gjerë!

Derisa ne urrehemi, ata na i boshojn xhepat!

Populli i bashkuar nuk do të jetë i mundur!

ccb8539c ff4a 4cba 97c2 b083c36ea1a4

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ