Социјална платформа | Platforma sociale

Platforma-sociale

Loading

Тагови:

Донирај онлајн

Во овој период на формирање влада по изборите, сведоци сме, по кој знае кој пат, како некои политичари, за ситни партиски пресметки, си земаат за право да го потпалуваат национализмот и да го делат народот по етничка основа. Со дебели сметки во банките, ним им се туѓи проблемите на обичниот човек кој се мачи да сврзе крај со крај, кој е принуден се’ повеќе да штеди на најосновни потреби и кој се’ повеќе преживува наместо да живее. Национализмот отсекогаш се користел за одвлекување на вниманието на обичниот човек од реалните проблеми со кои тој се соочува секојдневно, за да може непречено да се злоупотребува власта за тесни лични интереси. Нашиот народ, без разлика на етничката припадност, знаел и знае да живее заедно, да му помага на пријателот во неволја, да биде тука и во зло и во добро.

Крајно време е политичарите да престанат да го трујат народот со национализам! Ако навистина сакаат да работат за доброто на граѓаните кои гласале за нив на изборите, нека ја посветат својата енергија на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните, а не да го замајуваат со евтини националистички финти. Ако некој нема леб да јаде, што му вреди дали може да зборува на овој или оној јазик, во оваа или онаа прилика? Што му вреди тоа, ако нема кој да го слушне? А политичкиот естаблишмент во Македонија е глув за реалните проблеми на граѓаните!

Спротивставувајќи се на делењето на народот по етничка основа и на националистичките албански и македонски платформи, Левица, во име на обичниот народ на Македонија, бара условите за формирање на следната влада да бидат:

  1. Итно издвојување на значителни буџетски средства за решавање на најгорливиот проблем во Македонија – осиромашувањето на нејзиното население! Доста беше крадење и игнорирање на маките на народот!
  2. Итно втемелување на демократијата во Македонија! И по четврт век независност, ние не успеавме да изградиме демократски институции кои ќе ја гарантираат праведноста и ќе работат посветено во интерес на обичниот човек!
  3. Итно преземање мерки за решавањето на проблемот со загадувањето на животната средина! Македонија се претвора во една од најзагадените земји во Европа, нејзиниот народ се труе секојдневно – без разлика на етничка припадност!
  4. Работење на санирање на штетите што настанаа од потпалувањето на национализмот во македонското општество. Не ни требаат поделби, омраза, дискриминации по било која основа, туку потребно ни е да се фокусираме на решавањето на реалните проблеми за сите да живееме подобро.

Не ни треба албанска платформа! Не ни треба ниту македонска платформа! Потребна ни е СОЦИЈАЛНА ПЛАТФОРМА, платформа во корист на обичниот човек во Македонија! Ги повикуваме сите политички партии, ако навистина му мислат добро на овој народ, да застанат зад оваа платформа, единствената платформа во интерес на народот.

Platforma sociale

Gjatë periudhës së formimit të qeverisë mbas zgjedhjeve të fundit, jemi dëshmitarë se shumë herë deri tani disa politikanë, për interesa të tyre patiake, marin të drejtën që ta ndezin nacionalizmin dhe ti ndajnë qytetarët në baza etnike. Duke qenë se posedojnë shuma të mëdha në llogaritë e tyre bankare, problemet e njerëzve të rëndomtë të cilët mendohen se si do tia dalin deri në fund të muajit, nuk i dine, edhe atë se ata janë të detyruar të kursejnë për nevojat elementare dhe në këtë mënyre këta qytetarë më shumë mbijetojnë se sa që jetojnë. Nacionalizmi çdo here është shfrytëzuar si mjet për të tërhequr  vëmendjen e popullit të rëndomtë nga problemet reale me të cilët ballafaqohet cdo ditë, e gjithë kjo keqpërdoret nga qeveria për interesa personale. Populli jone, pa dallim të përkatësisë etnike ka ditur dhe din se si të jetojë së bashku, ti ndihmojë mikut në fatkeqësi, të jetë aty në të mirë dhe në të keqe.

Është koha e fundit që politikanët të ndalojnë ta helmojnë popullin me nacionalizëm! Në qoftë se me të vërtetë duan të punojnë për të mirën e qytetarëve të cilët kanë votuar për ata në zgjedhje, le ta përkushtojnë energjinë e tyre në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve, dhe jo ta tejtërsojnë me shtirje nacionaliste. Në qoftë se ndonjë nuk ka bukë të hajë, çfarë dobie ka nga ajo se flet në këtë apo atë gjuhë, në këtë apo në atë mundësi? Çfarë dobie ka nga ajo, në qoftë se nuk ka kush e ndëgjon? Kurse establishmenti politik në Maaqedoni është i shurdhër për problemet reale të qytetarëve!

Duke e kundërshtuar ndarjen e populit në bazë etnike dhe në platforma nacionalistike shqiptare dhe maqedonase, E majta, në emër të popullit të rëndomtë në Maqedoni, kërkon që kushtet e formimit të qeverisë vijuese të jenë:

  1. Ndarje urgjente të mjeteve të konsiderueshme të buxhetit për zgjidhje të problemit më të vështirë në Maqedoni – varfërimit të popullatës së sajë! Mjaft  më me vjedhje dhe ignorimi i mundimeve të popullit!
  2. Vendosje urgjente të demokracisë në Maqedoni! Mbas 25 vitesh pavarësi, ne nuk aritëm ti ndërtojmë institucionet demokratike të cilat do ta garantojnë drejtësinë dhe do të punojnë në interes të njeriut të rëndomtë!
  3. Ndërmarje urgjente të masave për problemin e ndotjes së mjedisit jetësorë! Maqedonia u shëndrua në një nga shtetet më të ndotura në Europë, populli i sajë helmohet çdo ditë – pa marë parasysh cilës përkatësie etnike i takon!
  4. Punë për sanimin e dëmeve që i prodhoi ndezja e nacionalizmit në shoqërinë e maqedonisë. Nuk na duhen ndarje, urejtje, diskriminime në çfarë do bazë, por na nevojitet të fokusohemi më shumë në zgjidhjen e problemeve reale, që të gjithë të jetojmë më mirë.

Nuk na duhet platforma shqiptare! Nuk na duhet platforma maqedonase! Na nevojitet PLATFORMA SOCIALE, platformë në dobi të njeriut të rëndomtë në Maqedoni! I thërasim të gjitha partitë politike, në qoftë se me të vërtetë mendojnë për të mirën e këtij populli, të qëndrojnë prapa kësaj platforme, platforma e vetme për interesat e popullit.

8ba4c490 659c 4cb3 8c03 b39daf1b019e

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ